Photographer HIROTSUGU SODA http://www.hirotsugusoda.com
Stylist KOSEI MATSUDA http://koseimatsuda.com
Hair RYOJI IMAIZUMI http://signo-tokyo.co.jp/hairmake-up/ryojiimaizumi/
Make up CHIFUMI http://chifuminambashi.com