Photography: Takeshi Takagi

Style: Chiharu Toyoshima

Makeup: Chacha Aki Asahara

Hair: Kazuki Fujiwara